Handels og brugervilkår | KøbogSalg
Alle Kategorier

Handels og brugervilkår

Købogsalg Handels og brugervilkår

Du kan oprette dine annoncer og andet indhold i relevante kategorier eller
områder. Det accepteres ikke at gøre følgende:

· Overtræde nogen former for love, herunder lov om forbrugeraftaler,
købeloven, aftaleloven og markedsføringsloven;

· Krænke nærværende vilkår eller vores regler for annoncering.

  • Være usand eller vildledende:

· Krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge
forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller
andre immaterielle rettigheder;

· Distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;

· Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Kos eller
brugerne af Kos interesser eller ejendom;

· Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Kos.

· Kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold;

· Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre
automatiske midler til at få adgang til Kos og indsamle indhold til noget
formål uden vores udtrykkelige tilladelse;

· Sammenstille eller på anden måde indsamler oplysninger om andre, herunder
e-mailadresser, uden deres samtykke;

· Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse
adgang til vores ydelser.


Fortrydelsesret

I visse tilfælde kan fortrydelsesretten som beskrevet i lov om
forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) være gældende for din indrykning af
indhold, herunder annoncer, samt for abonnementer. Nærmere oplysninger om
din fortrydelsesret fremgår af de to følgende afsnit.

Fortrydelsesret - Annoncer og andet indhold mm.

Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i
henhold til Kos´s regler om annoncering eller disse brugervilkår er blevet
fjernet fra webstedet eller er blevet indrykket af brugere, der er
udelukket fra at benytte Kos´s tjenesteydelser, eller for hvem der gælder
særlige begrænsninger.

Medmindre andet aftales, accepterer du at dit Indhold vil blive
indrykket/leveret af Kos inden udløbet af den lovfæstede
fortrydelsesperiode. Du accepterer også, at en eventuel fortrydelsesret
bortfalder, så snart Kos har opfyldt aftalen om indrykning af det
pågældende Indhold.

Hvis fortrydelsesretten gælder for den tjenesteydelse Kos leverer,
accepterer du, at Kos er berettiget til at kræve betaling for den del af
tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din
fortrydelsesret. Er der tale om en annonceringsydelse vil denne
forholdsmæssige tilbagebetaling blive beregnet ud fra antallet af
resterende dage i din annoncerings- eller abonnementsperiode på det
tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den
aftalte annonceringsperiode.
Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil Kos refundere dig det beløb du
har betalt for tjenesteydelsen fratrukket et beløb, der står i rimeligt
forhold til den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, jf.
ovenfor, senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.

For så vidt angår indrykning af betalingsannoncer på Kos’s online platforme
forpligter Kos sig til at vise de pågældende annoncer indtil de annoncerede
varer er solgt eller ikke længere er i din besiddelse, dog aldrig længere
end den aftalte annonceringsperiode. Du accepterer at Kos´s tjenesteydelse
herefter anses for fuldt udført og at en eventuel fortrydelsesret derfor
bortfalder.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser fx hvis annoncebeløbet overstiger 50.000 DKK.
Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå
og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i
danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden. Vi kan vælge at ændre
vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til
os kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald.
Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge
ydelserne. Såfremt betaling er påkrævet for at oprette en annonce,
vil beløbet blive fratrukket dit kort med det samme.

Du er selv ansvarlig for al brug af kortoplysninger tilknyttet din brugerprofil og ved at tilmelde dig,
accepterer du risikoen for, at andre der måtte få adgang til din brugerprofil, vil kunne benytte de gemte
kortoplysninger til indkøb af ydelser via din brugerprofil hos Kos.
Du bærer selv det fulde ansvar for at dit kodeord er tilstrækkeligt sikkert samt opbevares fortroligt,
således at dette ikke kan misbruges af andre.
Kos opfordrer dig til altid at logge ud af den brugerprofil efter afsluttet brug af kos,
for at forhindre eventuel misbrug af din konto.

Epay
Enhver overførelse I betalingssystemet af kortdata fra kunden til Epay samt epay´s
lagring af sådanne data sker i krypteret form. Epay anvender i den forbindelse et
SSL-certifikat udstedt af globalsign. Gyldigheden af SSL-certifikatet kan til
enhver tid verificeres på epay’s hjemmeside: www.epay.dk

Misbrug af Købogsalg

Benyt venligst knappen "Anmeld annonce" på de enkelte annoncer til at
fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen
kan sikre annoncekvaliteten på Kos. Vi forbeholder os retten til at
begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret indhold og træffe
tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores
side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er
uforenelige med ordlyden eller ånden i vores politik. Vi kan beslutte os
for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller
afskære en bruger fra vores side, men vi påtager os ikke noget ansvar for
overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt
indhold eller brugernes benyttelse af vores hjemmeside eller ydelser.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside
eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på Kos´s tjenester giver du Kos og vederlagsfri,
uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og
fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende indhold,
herunder data, tekst og billeder. Kos gør brug af denne ret til eksempelvis
lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover Kos ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering
eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det indhold du opretter
på Kos’s tjenester, herunder i tilfælde hvor der sker crawling af Kos’s
tjenester eller tjenester hvortil det pågældende indhold er overført.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det
indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Kos’s tjenester.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle
rettigheder kan rapportere annonceret indhold, som krænker deres
rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes.

Sikkerhed

Kontakt Til.koebogsalg@gmail.com med det samme, hvis du har mistanke
om, at din konto/mail eller din adgangskode/Nemid hos Kos er blevet
misbrugt.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du står inde for, at det indhold du opretter på Kos’s tjenester, er i
overensstemmelse med Kos' regler for annoncering, og ikke overtræder nogen
love (herunder den danske Markedsføringslov) og ikke krænker tredjemands
rettigheder. Dette gælder, uanset om oprettelsen af indhold sker manuelt
eller ved brug services (f.eks. ”automatisk overførsel”-funktionen), som
tillader indhold at blive hentet automatisk fra andre hjemmesider.

Kos er berettiget til at fjerne indhold fra Kos’s tjenester uden varsel,
hvis Kos vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af
tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i
øvrigt. Kos forbeholder sig ligeledes retten til at fjerne indhold, der
vurderes at være i strid med Kos´s regler for annoncering, til skade for
Kos’s goodwill eller i øvrigt upassende.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af indhold på Kos’s tjenester
ikke krænker tredjemands rettigheder og skal straks på Kos’s anmodning,
fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er
indhentet.

Kos gennemgår ikke det indhold du opretter for at sikre, at det ikke
krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt. Du
indvilliger i at skadesløs holde Kos for ethvert tab som Kos måtte lide og
erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere,
som Kos måtte afholde som følge af, at indhold oprettet på Kos’s tjenester
viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen
i øvrigt.

Købogsalg’s ansvar

Kos er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger. Vi
påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug
af vores platforme. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting,
som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores
indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for
nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten,
sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Som følge heraf
fraskriver vi os udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle
garantier, indeståelse og betingelser, udtrykkelige eller implicitte,
herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed
til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke
ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder
fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller
følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og
ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne
forudse muligheden for sådanne skader.

Personlige oplysninger

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af Kos, indvilger du
i, at Kos (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine
personlige oplysninger på servere placeret i Danmark. Du er ansvarlig for,
at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt for at beskytte
oplysninger omkring din adgangskode.

Kos forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Køb&Salg vil ikke
afsløre information om kunder/brugere til tredje part,med mindre det er nødvendigt for
at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse,
kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du
straks kontakte support og spærre din konto.

Nemid-validering

Hos Kos skal alle brugere være Nemid-validere for at oprette en
brugerprofil, og ved at gøre brug af denne mulighed bekræfter du din
identitet. Det tager kun få minutter at Nemid-validere din brugerprofil, og
du behøver kun at gøre det én gang.

Annullering af ydelser

Visse ydelser, der leveres af Kos, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler.
Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget
via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret
eller leveret. Kos ydelse er produceret og leveret umiddelbart efter købet,
og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Generelt

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Kos, udgør
hele aftalen mellem Kos og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre
vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af
Kos har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse
generelle vilkår.

Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at
aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark.
Såfremt Kos ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at
vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt.
Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de
resterende betingelser stadig gælde. Vi kan overdrage denne aftale efter
eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser vedrørende
underretning herom.

Markedsføringsformål

Når du accepterer Handels- og brugervilkår ved oprettelse af bruger, giver du samtidig kos samtykke til at sende
• Mail angående/påmindelser af brugerprofil
• Mail om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, oplysninger, tilbud eller kampagner vedrørende annoncering og/eller annoncer på kos.

Ændringer eller Rettelser

Vi kan til enhver tid opdatere disse vilkår, således at opdateringerne
træder i kraft næste gang, du opretter indhold på Kos’s tjenester.
Herefter er det de nye betingelser der træder i kraft.